13:50 EDT Chủ nhật, 23/04/2017

Menu

Liên kết nội bộ
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Trang nhất » Tin Tức » Chính sách sinh viên

Thông báo V/v hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

Thông báo V/v hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

Thông báo V/v hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số...

QĐ về việc hưởng chế độ trợ cấp xã hội, năm học 2016-2017

QĐ về việc hưởng chế độ trợ cấp xã hội, năm học 2016-2017

QĐ về việc hưởng chế độ trợ cấp xã hội, năm học 2016-2017...

QĐ về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thi đỗ đại học chính quy, khóa tuyển sinh 2016 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2016

QĐ về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thi đỗ đại học chính quy, khóa tuyển sinh 2016 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2016

QĐ về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thi đỗ đại học chính quy, khóa tuyển sinh 2016 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2016...

QĐ về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa TS 2014, 2015, 2016 được xét hưởng chính sách miễn học phí,  học kỳ I năm học 2016-2017 (đợt 2)

QĐ về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa TS 2014, 2015, 2016 được xét hưởng chính sách miễn học phí, học kỳ I năm học 2016-2017 (đợt 2)

QĐ về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa TS 2014, 2015, 2016 được xét hưởng chính sách miễn học phí, học kỳ I năm học 2016-2017 (đợt 2)...

QĐ về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa TS 2014, 2015, 2016 được hưởng chính sách miễn, giảm học phí cố định trong suốt thời gian của khóa học kể từ học kỳ I năm học 2016-2017 (đợt 2)

QĐ về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa TS 2014, 2015, 2016 được hưởng chính sách miễn, giảm học phí cố định trong suốt thời gian của khóa học kể từ học kỳ I năm học 2016-2017 (đợt 2)

QĐ về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa TS 2014, 2015, 2016 được hưởng chính sách miễn, giảm học phí cố định trong suốt thời gian của khóa học kể từ học kỳ I năm học 2016-2017 (đợt 2)...

Thông báo về việc thực hiện Chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên năm 2016-2017 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ

Thông báo về việc thực hiện Chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên năm 2016-2017 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ

Thông báo về việc thực hiện Chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên năm 2016-2017 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ..

QĐ v/v Sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015 được hưởng chính sách miễn, giảm học phí cố định, trong suốt thời gian của khóa học

QĐ v/v Sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015 được hưởng chính sách miễn, giảm học phí cố định, trong suốt thời gian của khóa học

QĐ v/v Sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015 được hưởng chính sách miễn, giảm học phí cố định, trong suốt thời gian của khóa học

QĐ v/v Sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015 được xét hưởng chính sách miễn học phí, học kỳ I, năm học 2016-2017

QĐ v/v Sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015 được xét hưởng chính sách miễn học phí, học kỳ I, năm học 2016-2017

QĐ v/v Sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015 được xét hưởng chính sách miễn học phí, học kỳ I, năm học 2016-2017

QĐ Về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học tấp đối với sinh viên người DTTS thi đổ vào đại học chính quy, khóa TS 2012, 2013, 2014, 2015 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo 2016

QĐ Về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học tấp đối với sinh viên người DTTS thi đổ vào đại học chính quy, khóa TS 2012, 2013, 2014, 2015 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo 2016

QĐ Về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học tấp đối với sinh viên người DTTS thi đổ vào đại học chính quy, khóa TS 2012, 2013, 2014, 2015 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo 2016

DS Sinh viên chính quy bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 được tiếp tục hưởng chế độ miễn học phí học kỳ II năm học 2015-2016  theo nghị định  86/2015/NĐ-CP

DS Sinh viên chính quy bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 được tiếp tục hưởng chế độ miễn học phí học kỳ II năm học 2015-2016 theo nghị định 86/2015/NĐ-CP

DS Sinh viên chính quy bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 được tiếp tục hưởng chế độ miễn học phí học kỳ II năm học 2015-2016 theo nghị định 86/2015/NĐ-CP

Quyết định V/v Xét chế độ giảm 70% học phí cho sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tính từ học kỳ II, năm học 2015-2016

Quyết định V/v Xét chế độ giảm 70% học phí cho sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tính từ học kỳ II, năm học 2015-2016

Quyết định V/v Xét chế độ giảm 70% học phí cho sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tính từ học kỳ II, năm học 2015-2016

Thông báo V/v hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

Thông báo V/v hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

Nhà trường thông báo tới các đối tượng là sinh viên đang học tập tại trường nội dung và trình tự thủ tục xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg như sau...

Quyết định v/v xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy (đợt III) năm học 2015-2016

Quyết định v/v xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy (đợt III) năm học 2015-2016

Quyết định v/v xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy (đợt III) năm học 2015-2016

QĐ V/v xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên DTTS thi đỗ vào đại học chính quy, khóa TS 2012, 2013, 2014,2015 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2015

QĐ V/v xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên DTTS thi đỗ vào đại học chính quy, khóa TS 2012, 2013, 2014,2015 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2015

QĐ V/v xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên DTTS thi đỗ vào đại học chính quy, khóa TS 2012, 2013, 2014,2015 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2015

Cấp hỗ trợ chi phí học tập  đối với sinh viên DTTS ...

QĐ V/v xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên DTTS thi đỗ vào đại học chính quy, khóa TS 2011, 2012, 2013, 2014 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2014

QĐ V/v xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên DTTS thi đỗ vào đại học chính quy, khóa TS 2011, 2012, 2013, 2014 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2014

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

Nhà trường thông báo tới các đối tượng là sinh viên đang học tập tại trường nội dung và trình tự thủ tịc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên ....

Quyết định về việc sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, năm học 2015-2016

Quyết định về việc sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, năm học 2015-2016

Nay xét công nhận 75 sinh viên chính quy khóa 2012,2013,2014,2015 được hưởng trợ cấp xã hội, năm học 2015-2016...

Quyết định về việc xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy (đợt 2) năm học 2015-2016

Quyết định về việc xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy (đợt 2) năm học 2015-2016

Quyết định về việc xét chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy (đợt 2) năm học 2015-2016...

Thông báo về việc xét trợ cấp xã hội, xác nhận sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo và vay vốn tín dụng đối với sinh viên chính quy Năm học 2015-2016

Thông báo về việc xét trợ cấp xã hội, xác nhận sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo và vay vốn tín dụng đối với sinh viên chính quy Năm học 2015-2016

Nhà trường thông báo thủ tục xét trợ cấp xã hội, xác nhận chế đội ưu đãi vay vốn, như sau ...

Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí đối với sinh viên chính quy, năm học 2015-2016

Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí đối với sinh viên chính quy, năm học 2015-2016

Nhà trường thông báo cho những sinh viên khóa tuyển sinh 2015 và những sinh viên khóa trước (Chưa làm) thuộc đối tượng sau đây làm hồ sơ nộp cho Phòng Công tác sinh viên ...


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Giới thiệu

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Điện thoại

Văn phòng
(Hồ sơ, học bổng,
chính sách,...)
 0236 3 841 846
Ký túc xá
(Liên quan KTX)
 0236 3  732 562