12:50 ICT Thứ ba, 22/08/2017

Menu

Trang nhất » Danh sách CB - VC

DANH SÁCH CB - VC PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Phú Nghĩ 01/01/1963 0905224243 Phó Trưởng phòng
2 ThS. Trần Công Sang 01/01/1957 0905222873 Chuyên Viên
3 Phạm Thị Kim Chi 21/05/1969 0905639977 Chuyên Viên
4 ThS. Đặng Văn Kiểu 30/03/1989 0986083949 Kỹ sư
5 Võ Đình Ân 08/01/1960 0916868694 Chuyên Viên
6 Trần Thành 05/02/1958 0903509468 Chuyên Viên
7 Nguyễn Bạch Kim 10/10/1957 0914158590 Chuyên Viên
8 Dương Thị Tùng 25/05/1967 0983821987 Chuyên Viên
9 Lê Trang Tin 03/03/1987 01224572787 Nhân Viên
10 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung 06/06/1983 0972.974339 Chuyên Viên
11 ThS. Nguyễn Vinh San 07/01/1985 0935292264 Trưởng phòng
12 ThS. Huỳnh Bọng 14/07/1966 0913473168 Phó Trưởng Phòng

   1   

Tổng cộng có 12 cán bộ - viên chức thuộc 3 tổ