Quang cao giua trang

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2010, 2011, 2012, 2013 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 14/04/2014 06:33 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
DS được cấp học bổng

DS được cấp học bổng

Căn cứ danh sách sinh viên được đề nghị xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I/2013-2014 của các khoa; Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy
Học kỳ I, năm học 2013 - 2014

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;
       Căn cứ  Quyết định số 05/TCCB ngày 06/01/1996 của Đại học Đà Nẵng về cơ cấu tổ chức của trường Đại học Sư phạm;
       Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp, trường năng khiếu, cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;  
 Căn cứ phương án học bổng khuyến khích học tập năm học 2013-2014, hệ chính quy khóa 2010, 2011, 2012 và 2013;
            Căn cứ danh sách sinh viên được đề nghị xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I/2013-2014 của các khoa;  
      Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác sinh viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
                                                                               
Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2013-2014 cho 568 sinh viên  khóa tuyển sinh 2010, 2011, 2012 và 2013 hệ chính quy, trong đó:
                             - Loại Xuất sắc:   49 sinh viên
                             - Loại Giỏi:           381     -
                             - Loại Khá:           138     -
                                   (Có danh sách kèm theo)
 
Điều 2. Những sinh viên có tên trong danh sách được cấp học bổng theo định mức kinh phí như sau:
                             - Loại Xuất sắc:   1.700.000 đồng
                             - Loại Giỏi:             1.600.000     -
                             - Loại Khá:             1.500.000     -   
 
Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Công tác sinh viên, Đào tạo, Hành chính - Tổng hợp, Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bí thư Đoàn trường, Tổ trưởng Tài vụ và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG                 
- Lưu HC-TH, CTSV.                                                                     (Đã ký và đóng dấu)                  
 
                                                                                                          PGS.TS. LƯU TRANG


DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỆ CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2010, 2011, 2012, 2013  
HỌC KỲ I  - NĂM HỌC 2013 - 2014 

Click để xem 
1- Khoa Toán
2- Khoa Tin học
3- Khoa Vật Lý
4- Khoa Hóa Học
5- Khoa Sinh MT
6- Khoa GDCT
7- Khoa Ngữ Văn
8- Khoa Lịch Sử
9- Khoa Địa Lý
10- Khoa Tâm Lý - Giáo Dục
11- Khoa Tiểu học Mầm Non


STT SL   Họ và tên Lớp Điểm  Điểm Điểm Xếp loại Điểm Xếp Mức Ghi chú
HB   TB  thưởng xét HB điểm xét rèn loại nhận
Khoa   học tập     HB luyện rèn luyện học bổng
      KHOA TOÁN                  
1 1  311011101122 Trần Thị Diệu Linh 10ST 8,54 0,50 9,04 X.Sắc 91 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng, GK
2 2  311011101136 Nguyễn Thị Thu Sương 10ST 8,79 0,20 8,99 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó 
3 3  311011101141 Nguyễn Thị Kim Thuận 10ST 8,92   8,92 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi  
4 4  311011101111 Nguyễn Thị Lệ Hằng 10ST 8,22   8,22 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
5 5 311011111121 Lê Nguyễn Hồng 11ST 9,04   9,04 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
6 6 311011111140 Nguyễn Thị Mai Sương 11ST 8,95   8,95 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
7 7 311011111153 Lương Thanh Toại 11ST 8,80   8,80 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
8 8 311011111145 Huỳnh Thanh Thảo 11ST 8,55 0,20 8,75 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
9 9 311011111132 Bùi Như Thành Nhân 11ST 8,74   8,74 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
10 10 311011121144 Nguyễn Hiền Thảo 12ST 8,26   8,26 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
11 11 311011121110 Dương Xuân Hiệp 12ST 8,02 0,20 8,22 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
12 12 311011121161 Lê Tường Vi 12ST 8,20   8,20 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
13 13 311011121157 Dương Lệ Trúc 12ST 7,94 0,20 8,14 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
14 14 311011121142 Nguyễn Thị Thanh 12ST 8,08   8,08 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
15 15 311011131113 Trần Ngọc Lễ 13ST 8,85 0,30 9,15 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
16 16 311011131120 Lê Thị Thu Nguyệt 13ST 9,70   9,70 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
17 17 311011131118 Trần Chính Ngọc 13ST 8,34 0,20 8,54 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
18 18 311011131103 Hoàng Gia Minh Châu 13ST 8,43   8,43 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
19 19  311022101116 Nguyễn Thị Hương 10CTT1 8,99 0,20 9,19 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
20 20  311022101120 Hoàng Thị 10CTT1 8,89   8,89 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
21 21 311024101105 Phạm Thị Cẩm Ca 10CTT3 8,51 0,20 8,71 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
22 22  311022101112 Huỳnh Thị Thu Hiền 10CTT1 8,47 0,20 8,67 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
23 23 311024101120 Nguyễn Thị Minh Kha 10CTT3 8,60   8,60 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
24 24 311023101111 Trần Hồng Hạnh 10CTT2 8,33   8,33 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
25 25 311023101112 Bùi Viết Hảo 10CTT2 8,00 0,30 8,30 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
26 26  311022101130 Phạm Hoàng Xuân Ninh 10CTT1 7,91 0,30 8,21 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
27 27  311022101152 Trần Quốc Trung 10CTT1 7,99 0,20 8,19 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
28 28 311023101115 Trần Thị Thu Hương 10CTT2 7,97 0,20 8,17 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
29 29 311024101129 Trương Thị Nguyệt 10CTT3 8,15   8,15 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
30 30  311022101149 Trần Thị Thu Trang 10CTT1 8,11   8,11 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
31 31  311022101146 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10CTT1 7,90 0,20 8,10 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
32 32 311033111111 Đặng Nguyễn Hạ Giang 11CTUD2 8,65 0,20 8,85 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Lớp phó
33 33 311032111120 Hồ Thị Ngọc Quyên 11CTUD1 8,53 0,30 8,83 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
34 34 311033111121 Huỳnh Thị Thùy Linh 11CTUD2 8,31 0,40 8,71 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó; GK
35 35 311033111144 Nguyễn Thị Thúy 11CTUD2 8,48   8,48 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
36 36 311033111146 Nguyễn Thị Thủy Tiên 11CTUD2 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
37 37 311033111155 Đỗ Thị Kim Xuân 11CTUD2 8,43   8,43 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
38 38 311033111109 Nguyễn Thị Điểm 11CTUD2 8,30   8,30 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
39 39 311032111129 Đỗ Vạn Danh 11CTUD1 8,25   8,25 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
40 40 311032121102 Nguyễn Thị Ánh 12CTUD 7,84 0,20 8,04 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó
41 41 311032121119 Hà Việt Hường 12CTUD 7,73   7,73 Khá 84 Tốt Khá  
42 42 311032121162 Phan Thị Hồng Thắm 12CTUD 7,71   7,71 Khá 85 Tốt Khá  
43 43 311032121156 Nguyễn Thị Thảo Phương 12CTUD 7,69   7,69 Khá 85 Tốt Khá  
44 44 311032121154 Đặng Thanh Phương 12CTUD 7,55   7,55 Khá 85 Tốt Khá  
45 45 311032121177 Nguyễn Tường Vi 12CTUD 7,48   7,48 Khá 85 Tốt Khá  
46 46 311032121155 Nguyễn Thị Phương 12CTUD 7,21 0,20 7,41 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó
47 47 311032131182 Nguyễn Thị Bích Trâm 13CTUD 7,58 0,20 7,78 Khá 90 X.Sắc Khá Lớp phó
48 48 311032131122 Lê Thị Mận 13CTUD 7,73   7,73 Khá 81 Tốt Khá  
49 49 311032131134 Hoàng Văn Phước 13CTUD 7,69   7,69 Khá 83 Tốt Khá  
50 50 311032131149 Lê Thị Thành 13CTUD 7,55   7,55 Khá 77 Khá Khá  
51 51 311032131111 Cao Thị Mỹ Hạnh 13CTUD 7,32 0,20 7,52 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
52 52 311032131148 Nguyễn Thị Thanh Thắm 13CTUD 7,25   7,25 Khá 82 Tốt Khá  
53 53 311032131114 Trần Thị Xuân Hiệp 13CTUD 7,22   7,22 Khá 89 Tốt Khá  
      KHOA TIN HỌC                  
54 1  312011101116 Trần Thị Thúy 10SPT 8,39   8,39 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
55 2 312011101125 Nguyễn Thị Thu Hằng 10SPT 8,33   8,33 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
56 3 312011101121 Trần Thị Mỹ Diệu 10SPT 7,96 0,30 8,26 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
57 4 312011111145 Phan Thị Mỹ Trâm 11SPT 8,65 0,20 8,85 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
58 5 312011111139 Dương Thị Minh Tâm 11SPT 8,62 0,20 8,82 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi UVLC
59 6 312011111112 Nguyễn Thái Minh Anh 11SPT 8,58 0,20 8,78 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
60 7 312011111131 Lê Thị Thảo Nguyên 11SPT 8,43 0,30 8,73 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư LC
61 8 312011121104 Võ Thành Đạt 12SPT 7,90 0,30 8,20 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
62 9 312011121145 Lê Văn  Tuấn 12SPT 7,93   7,93 Khá 89 Tốt Khá  
63 10 312011121141 Lê Vũ Thị Quỳnh Trinh 12SPT 7,93   7,93 Khá 80 Tốt Khá  
64 11 312011121120 Từ Khắc Nghĩa 12SPT 7,71 0,20 7,91 Khá 83 Tốt Khá Lớp phó
65 12 312011131124 Trần Lê Khánh Huyền 13SPT 7,41 0,20 7,61 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
66 13 312011131135 Chu Thành Nhân 13SPT 7,25 0,30 7,55 Khá 87 Tốt Khá Lớp trưởng
67 14 312011131133 Trương Thị Thảo Nguyên 13SPT 7,34   7,34 Khá 80 Tốt Khá  
68 15 312011131138 Ngô Thị Hoàng Ni 13SPT 7,25   7,25 Khá 80 Tốt Khá  
69 16 312011131150 Nguyễn Thị Huyền Trang 13SPT 7,12   7,12 Khá 78 Khá Khá  
70 17 312025101152 Nguyễn Đăng Vân 10CNTT4 8,73 0,20 8,93 Giỏi 84 Tốt Giỏi GK
71 18 312025101120 Lê Thị Liên 10CNTT4 8,68 0,20 8,88 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
72 19 312025101126 Phạm Thị Kim Ngân 10CNTT4 8,28 0,50 8,78 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi BTCĐ; GK
73 20  312022101116 Lê Văn Hoàn 10CNTT1 8,47 0,30 8,77 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
74 21 312024101143 Võ Lê Anh Thư 10CNTT3 8,47 0,20 8,67 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
75 22 312025101140 Mai Thị Kim Thoa 10CNTT4 8,42 0,20 8,62 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi GK
76 23 312025101143 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 10CNTT4 8,59   8,59 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
77 24 312023101109 Trương Thị Hạnh 10CNTT2 8,37 0,20 8,57 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
78 25  312022101141 Phạm Văn 10CNTT1 8,23 0,30 8,53 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
79 26 312025101128 Hoàng Thị Thu Ngọc 10CNTT4 8,43   8,43 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
80 27  312022101131 Lê Thị Hoài Thanh 10CNTT1 8,25   8,25 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
81 28 312025101136 Nguyễn Vũ Phương Thảo 10CNTT4 8,24   8,24 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
82 29 312025101133 Nguyễn Thị Thuý Phượng 10CNTT4 8,18   8,18 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
83 30  312022101119 Nguyễn Thị Ly 10CNTT1 8,18   8,18 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
84 31 312023101128 Nguyễn Thị Kim Ngân 10CNTT2 8,16   8,16 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
85 32 312022111150 Thái Thị Anh Nga 11CNTT1 8,32   8,32 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi  
86 33 312023111120 Nguyễn Thị Kim Hoàng 11CNTT2 7,77 0,50 8,27 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi BTCĐ; GK
87 34 312023111159 Lê Thị Thuỳ Trang 11CNTT2 7,73 0,50 8,23 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi PBTLC; GK
88 35 312024111144 Trịnh Thị Ngọc Phương 11CNTT3 7,95 0,20 8,15 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
89 36 312023111131 Phan Hồng Minh 11CNTT2 7,92 0,20 8,12 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
90 37 312023111154 Đoàn Đình Thi 11CNTT2 7,78 0,30 8,08 Giỏi 97 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
91 38 312023111166 Trần Thanh Vinh 11CNTT2 7,82 0,20 8,02 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi UVBCHLC
92 39 312023111109 Phạm Thị Diện 11CNTT2 8,02   8,02 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
93 40 312022111153 Trần Trọng Nhân 11CNTT1 7,86 0,40 8,26 Giỏi 79 Khá Khá Lớp phó; GK
94 41 312023111146 Nguyễn Thị Quyền 11CNTT2 8,07   8,07 Giỏi 79 Khá Khá  
95 42 312023111103 Trương Thị Ngọc Ánh 11CNTT2 7,78 0,20 7,98 Khá 89 Tốt Khá Lớp phó
96 43 312023111135 Nguyễn Trọng Nghĩa 11CNTT2 7,93   7,93 Khá 85 Tốt Khá  
97 44 312024111154 Đỗ Thị Hoài Thương 11CNTT3 7,90   7,90 Khá 92 X.Sắc Khá  
98 45 312024111156 Nguyễn Vũ Thành Tiến 11CNTT3 7,90   7,90 Khá 86 Tốt Khá  
99 46 312022121122 Ngô Thị Lan Hương 12CNTT 7,89   7,89 Khá 81 Tốt Khá  
100 47 312022121159 Hồ Thị Hoài Thương 12CNTT 7,65   7,65 Khá 81 Tốt Khá  
101 48 312022121172 Nguyễn Thanh Vĩnh 12CNTT 7,42 0,20 7,62 Khá 79 Khá Khá Lớp phó
102 49 312022121130 Nguyễn Linh 12CNTT 7,27 0,30 7,57 Khá 89 Tốt Khá Bí thư CĐ
103 50 312022121107 Dương Văn Cương 12CNTT 7,53   7,53 Khá 79 Khá Khá  
104 51 312022121164 Lê Thị Trang 12CNTT 7,39   7,39 Khá 79 Khá Khá  
105 52 312033121103 Trần Thị Huệ 12LCNTT 8,15 0,30 8,45 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp trưởng
106 53 312022131112 Bùi Thị Ánh Duyên 13CNTT 8,20   8,20 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
107 54 312022131135 Nguyễn Song Bảo Khiêm 13CNTT 7,87 0,20 8,07 Giỏi 85 Tốt Giỏi Lớp phó
108 55 312022131168 Đỗ Minh Tuấn 13CNTT 7,76   7,76 Khá 81 Tốt Khá  
109 56 312022131136 Nguyễn Anh Khoa 13CNTT 7,59   7,59 Khá 83 Tốt Khá  
110 57 312022131175 Nguyễn Thị Tường Vy 13CNTT 7,41   7,41 Khá 78 Khá Khá  
111 58 312022131173 Phan Văn 13CNTT 7,20 0,20 7,40 Khá 78 Khá Khá Lớp phó
      KHOA VẬT LÝ                  
112 1  313011101152 Nguyễn Quang 10SVL 8,97 0,30 9,27 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
113 2  313011101151 Trương Thùy Diệu Tuyết 10SVL 8,87 0,30 9,17 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc GK
114 3  313011101131 Nguyễn Tấn Ngọc 10SVL 8,93 0,20 9,13 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
115 4  313011101124 Trần Thị Ánh Ly 10SVL 8,59 0,50 9,09 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ; GK
116 5  313011101150 Trần Nguyễn Việt Trinh 10SVL 8,35 0,50 8,85 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi BanTKHộiSV; GK
117 6 313011111101 Nguyễn Thị Thúy An 11SVL 9,62 0,30 9,92 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
118 7 313011111164 Nguyễn Cao Viễn 11SVL 8,84 0,20 9,04 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
119 8 313011111148 Võ Thị Thu Sương 11SVL 8,81 0,20 9,01 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
120 9 313011111155 Trần Thị Anh Thư 11SVL 9,06   9,06 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
121 10 313011111116 Lê Thị Mỹ Hạnh 11SVL 8,76 0,20 8,96 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
122 11 313011111135 Phạm Thị Nguyệt 11SVL 8,87   8,87 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
123 12 313011121159 Bùi Văn Quang Thông 12SVL 8,86 0,20 9,06 X.Sắc 98 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
124 13 313011121167 Nguyễn Tố Trinh 12SVL 8,62   8,62 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
125 14 313011121138 Nguyễn Văn Ngọc 12SVL 8,56   8,56 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
126 15 313011121106 Thái Thiên Bảo 12SVL 8,24 0,30 8,54 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
127 16 313011121128 Nguyễn Thị Lộc 12SVL 8,53   8,53 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
128 17 313011121137 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12SVL 8,47   8,47 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
129 18 313011131125 Hồ Văn Phương Nam 13SVL 9,13   9,13 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
130 19 313011131143 Đặng Thị Tâm 13SVL 8,68   8,68 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
131 20 313011131145 Trần Thị Đào Thanh 13SVL 8,65   8,65 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
132 21 313011131154 Nguyễn Hoàng Tú Trinh 13SVL 8,62   8,62 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
133 22 313011131149 Trần Vương Thùy 13SVL 8,35 0,20 8,55 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
134 23 313022101126 Đặng Thị Hồng Hải 10CVL 8,69 0,20 8,89 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
135 24 313022101148 Phạm Thị Thuỳ Trang 10CVL 8,77   8,77 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
136 25 313022101125 Nguyễn Thị Trà Giao 10CVL 8,30   8,30 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
137 26 313022101145 Lê Thị Mỹ Thu 10CVL 8,18   8,18 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
138 27 313022111160 Nguyễn Lê Tuyền 11CVL 8,80 0,20 9,00 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
139 28 313022111133 Phạm Xuân Minh 11CVL 8,47 0,20 8,67 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
140 29 313022111114 Trần Thị Thu 11CVL 8,53   8,53 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
141 30 313022111117 Cao Thị Hồng Hạnh 11CVL 8,22 0,20 8,42 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
142 31 313022111162 Nguyễn Thị Thùy Vân 11CVL 8,38   8,38 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
143 32 313022121106 Bùi Thị Quỳnh Giao 12CVL 7,09   7,09 Khá 85 Tốt Khá  
144 33 313022131124 Lê Thị Kim Ngân 13CVL 8,05   8,05 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
145 34 313022131131 Đồng Thị Tố Quyên 13CVL 8,05   8,05 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
146 35 313022131129 Đặng Thị Hà Phương 13CVL 7,75   7,75 Khá 85 Tốt Khá  
147 36 313022131106 Lê Văn Đức 13CVL 7,75   7,75 Khá 80 Tốt Khá  
148 37 313022131144 Xa Thị Thu 13CVL 7,74   7,74 Khá 85 Tốt Khá  
      KHOA HOÁ HỌC                  
149 1  314011101145 Nguyễn Trương Thiện 10SHH 8,87 0,20 9,07 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
150 2  314011101121 Phan Kim Nguyên 10SHH 8,58 0,20 8,78 Giỏi 88 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
151 3  314011101138 Vỏ Thị Tiếp 10SHH 8,61   8,61 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
152 4  314011101133 Đào Thị Ngọc Sương 10SHH 8,57   8,57 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
153 5 314011111140 Ngô Lữ Thanh 11SHH 8,41 0,50 8,91 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; GK
154 6 314011111117 Đoàn Thị Sa Li 11SHH 8,82   8,82 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
155 7 314011111107 Tạ Thị Kim Dung 11SHH 8,50 0,20 8,70 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
156 8 314011111144 Nguyễn Vương Hoài Thư 11SHH 8,48   8,48 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
157 9 314011111108 Nguyễn Văn Duy 11SHH 7,96 0,50 8,46 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; GK
158 10 314011121125 Trần Thị Tuyết Nhung 12SHH 8,75 0,20 8,95 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
159 11 314011121137 Phan Nguyễn Phương Thảo 12SHH 8,60 0,30 8,90 Giỏi 85 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
160 12 314011121145 Hoàng Như Trang 12SHH 8,27 0,30 8,57 Giỏi 85 Tốt Giỏi GK tiếng anh, giải 3
161 13 314011121143 Nguyễn Thị Tình 12SHH 8,51   8,51 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
162 14 314011131139 Phạm Thị Thanh Tâm 13SHH 8,51   8,51 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
163 15 314011131121 Nguyễn Ngọc Hoàng Lan 13SHH 8,20 0,20 8,40 Giỏi 83 Tốt Giỏi Lớp phó
164 16 314011131118 Nguyễn Thanh Huyền 13SHH 8,33   8,33 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
165 17 314011131149 Đỗ Thị Tuyết Trinh 13SHH 8,24   8,24 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi  
166 18 314011131147 Trần Thị Bảo Trâm 13SHH 8,17   8,17 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
167 19  314022101112 Nguyễn Thị Thảo Ly 10CHP 8,82 0,30 9,12 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
168 20 314022101134 Huỳnh Thị Hồng Mỹ 10CHP 8,74   8,74 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
169 21 314022101136 Trần Thanh Phượng 10CHP 8,44 0,20 8,64 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
170 22 314022101143 Trần Thị Vân Thúy 10CHP 8,35 0,20 8,55 Giỏi 85 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
171 23 314022111171 Phạm Thị Hồng Vi 11CHP 8,44 0,20 8,64 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó
172 24 314022111114 Huỳnh Thị Hà Duy 11CHP 8,54   8,54 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi  
173 25 314022111143 Nguyễn Thị Kim Oanh 11CHP 8,41   8,41 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
174 26 314022111115 Nguyễn Thị Thu 11CHP 8,38   8,38 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
175 27 314022111123 Nguyễn Thị Thùy Hương 11CHP 8,36   8,36 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
176 28 314022111153 Ngô Văn Thông 11CHP 8,16   8,16 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
177 29 314022121165 Võ Thị Ánh Trinh 12CHP 7,87   7,87 Khá 89 Tốt Khá  
178 30 314022121129 Trần Thị Nga 12CHP 7,57 0,20 7,77 Khá 92 X.Sắc Khá Lớp phó
179 31 314022121167 Trương Thị Mai 12CHP 7,71   7,71 Khá 89 Tốt Khá  
180 32 314022121145 Đỗ Đức Thành 12CHP 7,63   7,63 Khá 87 Tốt Khá  
181 33 314022121104 Nguyễn Thị Kim Chi 12CHP 7,55   7,55 Khá 89 Tốt Khá  
182 34 314022121144 Lê Thị Thanh Tâm 12CHP 7,47   7,47 Khá 91 X.Sắc Khá  
183 35 314022131129 Thái Thị Bảo Ngân 13CHP 7,85 0,20 8,05 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
184 36 314022131139 Phạm Thị Thảo 13CHP 7,98   7,98 Khá 90 X.Sắc Khá  
185 37 314022131119 Lê Thị Anh Khuyên 13CHP 7,98   7,98 Khá 85 Tốt Khá  
186 38 314022131132 Trần Thị Thanh Phương 13CHP 7,81   7,81 Khá 85 Tốt Khá  
187 39 314033101140 Huỳnh Thị Bích Liên 10CHD 8,76   8,76 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
188 40 314033101133 Vương Thị Phương Hạnh 10CHD 8,68   8,68 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
189 41  314033101109 Nguyễn Thị Nga 10CHD 8,65   8,65 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
190 42  314033101110 Nguyễn Ngọc Vũ Ngân 10CHD 8,65   8,65 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
191 43 314033111141 Trần Nguyễn Xuân Kỳ 11CHD 8,18 0,20 8,38 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó
192 44 314033111124 Trương Thị Phương Thảo 11CHD 8,14   8,14 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
193 45 314033111139 Nguyễn Thị Hương 11CHD 8,13   8,13 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
194 46 314033111142 Trương Kiều Linh 11CHD 8,12   8,12 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
195 47 314033121108 Lê Thị Vỹ Dạ 12CHD 8,21   8,21 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
196 48 314033121140 Nguyễn Hoàng Phương 12CHD 8,19   8,19 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
197 49 314033121134 Võ Thị Thu Nhàn 12CHD 8,18   8,18 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
198 50 314033121155 Văn Thị Thuỳ Trang 12CHD 8,16   8,16 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
199 51 314033121103 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 12CHD 7,91 0,20 8,11 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp phó
200 52 314033131121 Dương Quỳnh Hương 13CHD 8,04   8,04 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
201 53 314033131150 Nguyễn Vũ Thanh Thy 13CHD 7,81   7,81 Khá 85 Tốt Khá  
202 54 314033131155 Trần Thị Thu Trang 13CHD 7,49   7,49 Khá 85 Tốt Khá  
203 55 314033131146 Trần Thị Lệ Thu 13CHD 7,45   7,45 Khá 85 Tốt Khá  
204 56 314033131153 Mai Thị Đoan Trang 13CHD 7,43   7,43 Khá 85 Tốt Khá  
205 57 314044101146 Nguyễn Sang 10CQM 9,11 0,20 9,31 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
206 58 314044101137 Trần Công Lâm 10CQM 8,80 0,30 9,10 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
207 59 314044101142 Hoàng Như Ngọc 10CQM 8,53 0,30 8,83 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
208 60 314044101152 Nguyễn Thị Nhật Vy 10CQM 8,82   8,82 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
209 61 314044111145 Nguyễn Thị Thanh Thuận 11CQM 8,55 0,20 8,75 Giỏi 82 Tốt Giỏi Lớp phó
210 62 314044111123 Hoàng Thị Quỳnh Như 11CQM 8,57   8,57 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
211 63 314044111108 Lê Thị Phượng 11CQM 8,56   8,56 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
212 64 314044111127 Trần Thị ánh Nương 11CQM 8,10 0,20 8,30 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
213 65 314044111107 Cao Thị Đức Phương 11CQM 8,09 0,20 8,29 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
214 66 314044121134 Nguyễn Thị Thu Thảo 12CQM 8,15 0,20 8,35 Giỏi 84 Tốt Giỏi Lớp phó
215 67 314044121140 Nguyễn Thị Thanh Trâm 12CQM 7,89 0,30 8,19 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
216 68 314044121119 Ngô Văn Lộc 12CQM 7,78 0,30 8,08 Giỏi 87 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
217 69 314044121115 Trần Thị Kim Huệ 12CQM 7,94   7,94 Khá 84 Tốt Khá  
218 70 314044131140 Võ Thái Thảo Nguyên 13CQM 8,61 0,20 8,81 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
219 71 314044131102 Hoàng Thị Lan Anh 13CQM 8,28   8,28 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
220 72 314044131118 Lê Vũ Thu Hiền 13CQM 7,97   7,97 Khá 83 Tốt Khá  
221 73 314044131169 Ngô Thị Thanh Thúy 13CQM 7,73   7,73 Khá 88 Tốt Khá  
222 74 314044131138 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 13CQM 7,10   7,10 Khá 85 Tốt Khá  
223 75 314044131160 Nguyễn Thị Thảo 13CQM 7,10   7,10 Khá 81 Tốt Khá  
224 76 314044131186 Nguyễn Thị Xuân Hoa 13CQM 7,06   7,06 Khá 85 Tốt Khá  
      KHOA SINH-MT                  
225 1  315011101103 Nguyễn Thị Mai Chi 10SS 8,88 0,20 9,08 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
226 2  315011101161 Võ Nguyễn Quỳnh Trang 10SS 8,45 0,40 8,85 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi UVLC; GK
227 3  315011101157 Trịnh Thị Bé Tiên 10SS 8,49 0,30 8,79 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi GK
228 4  315011101125 Nguyễn Thị Ly Ly 10SS 8,46 0,30 8,76 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi GK
229 5  315011101130 Nguyễn Thị Ngọc 10SS 8,55 0,20 8,75 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
230 6 315011111108 Trần Thị Thu 11SS1 8,56 0,50 9,06 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng; GK
231 7 315011111128 Trần Thị Kiều Oanh 11SS1 8,40 0,60 9,00 X.Sắc 100 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ; GK
232 8 315012111120 Thái Kiều Ngân 11SS2 8,46 0,50 8,96 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó; GK
233 9 315012111105 Tôn Lê Phương Dung 11SS2 8,36 0,50 8,86 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; GK
234 10 315011111127 Hoàng Thị Nhung 11SS1 8,58 0,20 8,78 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
235 11 315012111123 Lê Thị Hồng Nhung 11SS2 8,50 0,20 8,70 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
236 12 315011111113 Trần Thị Kim Hoàng 11SS1 8,66   8,66 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
237 13 315011111112 Nguyễn Thị Hoa 11SS1 8,65   8,65 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
238 14 315011121150 Trần Thị Kiều Thảo 12SS 9,24 0,60 9,84 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
239 15 315011121156 Nguyễn Thị Hoài Thương 12SS 8,73   8,73 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
240 16 315011121120 Bùi Tấn Lâm 12SS 8,42 0,30 8,72 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
241 17 315011121131 Trần Thị Hạnh Nguyên 12SS 8,63   8,63 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
242 18 315011121166 Phạm Thị Tuyến 12SS 8,41 0,20 8,61 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp phó
243 19 315011121149 Phạm Nguyên Phương Thảo 12SS 8,54   8,54 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
244 20 315011131110 Phan Quang Duy 13SS 9,12 0,20 9,32 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
245 21 315011131119 Trần Thị Ngọc Khuyên 13SS 8,40 0,30 8,70 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
246 22 315011131133 Nguyễn Thị Hồng Nhật 13SS 8,15   8,15 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
247 23 315011131159 Ngô Thị Ty 13SS 8,14   8,14 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
248 24 315011131129 Nguyễn Thị Ngọc 13SS 8,04   8,04 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
249 25 315011131115 Hồ Minh Hòa 13SS 7,94   7,94 Khá 85 Tốt Khá  
250 26  315022101118 Nguyễn Thị Bích Trâm 10CSM 8,90 0,20 9,10 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
251 27  315022101126 Tôn Thất Lê Vinh 10CSM 8,72 0,30 9,02 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
252 28 315033111122 Lê Hà Yến Nhi 11CTM 8,66 0,20 8,86 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
253 29 315033111111 Trần Thị Lan Hương 11CTM 8,59   8,59 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
254 30 315033111133 Bùi Đoàn Tiến 11CTM 8,19 0,30 8,49 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
255 31 315032121148 Phan Nhật Trường 12CTM 8,76 0,20 8,96 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
256 32 315032121147 Phan Thị Hiền Trang 12CTM 8,31 0,30 8,61 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
257 33 315032121127 Nguyễn Bảo Ngọc 12CTM 8,61   8,61 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
258 34 315032121130 Nguyễn Thị Phương 12CTM 8,59   8,59 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
259 35 315032131156 Phan Thị Ái Trinh 13CTM 8,61   8,61 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
260 36 315032131131 Đỗ Phan Quân 13CTM 8,20 0,20 8,40 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
261 37 315032131123 Tăng Thị Bích Ngọc 13CTM 8,29   8,29 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
262 38 315032131139 Nguyễn Văn Thắng 13CTM 7,77 0,30 8,07 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
263 39 315032131151 Nguyễn Trần Thảo Trang 13CTM 7,92   7,92 Khá 85 Tốt Khá  
264 40 315043121104 Nguyễn Đỗ Hương Giang 12CNSH 8,52 0,30 8,82 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
265 41 315043121106 Hà Phước Hậu 12CNSH 8,08 0,30 8,38 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
266 42 315043121123 Nguyễn Vĩnh Quốc 12CNSH 8,21   8,21 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
267 43 315043121119 Phan Thị Thảo Nhi 12CNSH 8,01 0,20 8,21 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
268 44 315043131118 Ngô Thị Vân Kiều 13CNSH 8,22   8,22 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
269 45 315043131137 Nguyễn Thị Nam Thi 13CNSH 8,14   8,14 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
270 46 315043131134 Lê Thị Tâm 13CNSH 8,12   8,12 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
271 47 315043131136 Nguyễn Thị Như Thảo 13CNSH 7,59 0,20 7,79 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
      KHOA NGỮ VĂN                  
272 1  317011101137 Hoàng Thị Thái 10SNV 8,73 0,20 8,93 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
273 2  317011101142 Trần Thị Diệu Thùy 10SNV 8,64 0,20 8,84 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
274 3  317011101135 Đặng Thị Tuyết Phương 10SNV 8,51   8,51 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
275 4  317011101143 Bùi Thị Thủy 10SNV 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
276 5 317011111163 Trần Nguyễn Thùy Trang 11SNV 9,44 0,20 9,64 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
277 6 317011111170 Lê Thị ánh Vọng 11SNV 9,14   9,14 X.Sắc 88 Tốt Giỏi  
278 7 317011111162 Nguyễn Thị Huyền Trang 11SNV 8,39 0,40 8,79 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó; GK
279 8 317011111132 Nguyễn Khánh Linh 11SNV 8,57 0,20 8,77 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp phó
280 9 317011111155 Hứa Bách Thảo 11SNV 8,70   8,70 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
281 10 317011111149 Nguyễn Thị Tâm 11SNV 8,69   8,69 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
282 11 317011121162 Lưu Lê Uyên 12SNV 9,11   9,11 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc  
283 12 317011121116 Lê Thị Nữ Hương 12SNV 8,68 0,30 8,98 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
284 13 317011121123 Nguyễn Thị Thùy Linh 12SNV 8,59   8,59 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
285 14 317011121151 Thân Thị Thư 12SNV 8,36 0,20 8,56 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
286 15 317011121115 Lê Thị Mỹ Hương 12SNV 8,45   8,45 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
287 16 317011121141 Nguyễn Thị Hà Quyên 12SNV 8,44   8,44 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
288 17 317011131157 Nguyễn Thanh Trúc 13SNV 8,51   8,51 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
289 18 317011131107 Y Doan 13SNV 8,21 0,20 8,41 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
290 19 317011131133 Nguyễn Kim Nguyên 13SNV 8,16 0,20 8,36 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
291 20 317011131103 Phạm Thị Ngọc Bích 13SNV 7,97 0,20 8,17 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
292 21 317011131139 Võ Thị Thủy Phượng 13SNV 8,14   8,14 Giỏi 88 Tốt Giỏi Lớp phó
293 22 317024101164 Hồ Ngọc Diên 10CVH3 8,87   8,87 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
294 23  317022101118 Lê Thị Linh 10CVH1 8,44 0,30 8,74 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
295 24 317023101118 Phạm Duy Hòa 10CVH2 8,44 0,30 8,74 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Giấy khen
296 25 317023101153 Nguyễn Thanh Trà 10CVH2 8,45 0,20 8,65 Giỏi 87 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
297 26  317022101117 Huỳnh Thị Lệ 10CVH1 8,40 0,20 8,60 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
298 27 317024101112 Đỗ Thị Hương Giang 10CVH3 8,56   8,56 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
299 28 317023101140 Bùi Thị Nương 10CVH2 8,52   8,52 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
300 29  317022101122 Nguyễn Thị Như Ngọc 10CVH1 8,28 0,20 8,48 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
301 30  317022101111 Nguyễn Văn Đức 10CVH1 7,97 0,50 8,47 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; GK
302 31 317024101138 Võ Thị Thuý Ngân 10CVH3 8,26 0,20 8,46 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
303 32 317023101165 Đỗ Thị Bảo Yến 10CVH2 8,35   8,35 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
304 33 317024101163 Văn Tường Vi 10CVH3 8,32   8,32 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
305 34 317023101160 Nguyễn Thị Khánh Vân 10CVH2 8,30   8,30 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
306 35 317023101144 Nguyễn Anh Thanh 10CVH2 8,04 0,20 8,24 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
307 36 317022111112 Lê Thị Bích Tâm 11CVH 9,05 0,20 9,25 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
308 37 317022111118 Trần Thuỵ Anh 11CVH 8,43 0,60 9,03 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ; GK
309 38 317022111132 Phạm Thị Thuỳ Linh 11CVH 8,92   8,92 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
310 39 317022111111 Nguyễn Phi Sỹ 11CVH 8,67 0,20 8,87 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi Phó bí thư LC
311 40 317022111156 Trần Thị Tố Uyên 11CVH 8,75   8,75 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
312 41 317022121104 Nguyễn Thị Kim Anh 12CVH 8,44 0,20 8,64 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
313 42 317022121138 Trịnh Thanh Nga 12CVH 8,52   8,52 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
314 43 317022121145 Huỳnh Quân 12CVH 8,19 0,30 8,49 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
315 44 317022121139 Ngô Thị Kim Ngân 12CVH 7,97 0,30 8,27 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
316 45 317022121124 Giáp Thanh Hữu 12CVH 8,25   8,25 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
317 46 317022121157 Nguyễn Thị Hoài Thương 12CVH 8,02 0,20 8,22 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
318 47 317022131128 Hoàng Văn Mạnh 13CVH 8,33 0,30 8,63 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
319 48 317022131114 Nguyễn Thị Hiền 13CVH 8,25 0,20 8,45 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
320 49 317022131152 Đinh Thị Thanh Thúy 13CVH 8,22   8,22 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
321 50 317022131131 Nguyễn Đặng Kim Ngà 13CVH 8,14   8,14 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
322 51 317022131154 Trần Thị Trâm 13CVH 7,91   7,91 Khá 90 X.Sắc Khá  
323 52 317035101122 Trương Thị Thúy Vi 10CVHH 9,08 0,30 9,38 X.Sắc 95 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
324 53  317035101106 Nguyễn Thị Mai Thảo 10CVHH 8,96 0,20 9,16 X.Sắc 93 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
325 54  317035101102 Lê Thị Hoa Đào 10CVHH 8,94 0,20 9,14 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
326 55 317033131135 Trần Thị Trúc Phương 13CVHH 8,12   8,12 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
327 56 317033131126 Mai Thị Phương Mai 13CVHH 7,97   7,97 Khá 87 Tốt Khá  
328 57 317033131160 Nguyễn Tấn Quang Vinh 13CVHH 7,58 0,30 7,88 Khá 89 Tốt Khá lớp trưởng
329 58 317033131143 Huỳnh Lâm Tài 13CVHH 7,66 0,20 7,86 Khá 91 X.Sắc Khá Phó bí thư CĐ
330 59 317033131162 Nguyễn Thị Thanh Xuân 13CVHH 7,61 0,20 7,81 Khá 91 X.Sắc Khá Lớp phó
331 60 317033131144 Lê Thị Thanh Tâm 13CVHH 7,76   7,76 Khá 84 Tốt Khá  
332 61  317046101110 Trương Thị Lễ 10CBC 8,85 0,20 9,05 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
333 62  317046101122 Trần Hồng Phượng 10CBC 8,89 0,30 9,19 X.Sắc 89 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
334 63  317046101129 Dương Nữ Đăng Sương 10CBC 8,80   8,80 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
335 64  317046101105 Đỗ Thị Hồng Hiếu 10CBC 8,76   8,76 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
336 65 317043111122 Nguyễn Thị Mỹ Kim 11CBC 8,99 0,30 9,29 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
337 66 317043111156 Nguyễn Đức Thảo   Vy 11CBC 8,82   8,82 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
338 67 317043111113 Trần Thị 11CBC 8,41   8,41 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
339 68 317043111136 Nguyễn Thị Minh Phước 11CBC 8,41   8,41 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
340 69 317043111126 Phạm Tấn Lực 11CBC 8,20 0,20 8,40 Giỏi 88 Tốt Giỏi Lớp phó
341 70 317044121106 Lê Thuỵ Xuân Dương 12CBC1 8,82 0,30 9,12 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
342 71 317045121117 Nguyễn Thị Hồng 12CBC2 8,09 0,20 8,29 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
343 72 317045121133 Trần Thị Mai 12CBC2 8,08 0,20 8,28 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
344 73 317045121111 Hồ Ngân 12CBC2 8,25   8,25 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
345 74 317045121136 Hoàng Thị Hoạ My 12CBC2 8,20   8,20 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
346 75 317045121114 Trần Thị Hiền 12CBC2 8,13   8,13 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
347 76 317045121143 Ngô Thị Kim Ngân 12CBC2 8,04   8,04 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
348 77 317044121129 Nguyễn Duy Thi 12CBC1 7,83 0,20 8,03 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
349 78 317044131106 Lương Thị Ngọc Diệp 13CBC 8,54 0,20 8,74 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
350 79 317044131167 Đoàn Quang Tuấn 13CBC 8,27 0,30 8,57 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
351 80 317044131160 Lê Thị Mỹ Tiên 13CBC 8,31   8,31 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
352 81 317044131107 Nguyễn Thị Dung 13CBC 8,30   8,30 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
353 82 317044131125 Trần Thị Ngọc Lũy 13CBC 8,26   8,26 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi  
354 83 317044131123 Hứa Thị Thùy Linh 13CBC 7,94 0,30 8,24 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
355 84 317044131118 Nguyễn Trọng Huy 13CBC 8,24   8,24 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
      KHOA LỊCH SỬ                  
356 1  318011101140 Đào Thị Phương 10SLS 8,40 0,20 8,60 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Phó bí thư CĐ
357 2  318011101152 Phạm Thị Vân 10SLS 8,50   8,50 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
358 3  318011101153 Trần Thị Hải Yến 10SLS 8,49   8,49 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
359 4  318011101101 Nguyễn Tuấn Anh 10SLS 8,15 0,30 8,45 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
360 5 318011111101 Nguyễn Thị An 11SLS 8,31 0,60 8,91 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi BTLC; GK
361 6 318011111123 Nguyễn Thị Huyền 11SLS 8,50   8,50 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
362 7 318011111107 Nguyễn Thị Duyên 11SLS 7,95 0,50 8,45 Giỏi 87 Tốt Giỏi P.BT; GK
363 8 318011111114 Nguyễn Thị Thu Hiền 11SLS 8,22   8,22 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
364 9 318011111153 Nguyễn Tân Tiến 11SLS 7,62 0,60 8,22 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; GK
365 10 318011121115 Lê Thu Hồng 12SLS 8,77   8,77 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
366 11 318011121158 Nguyễn Thị Thanh Tịnh 12SLS 8,53   8,53 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
367 12 318011121125 Hoàng Thị Hồng Ngọc 12SLS 8,51   8,51 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
368 13 318011121113 Lê Thị Hòa 12SLS 8,46   8,46 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
369 14 318011121120 Trần Thị Mỹ Linh 12SLS 8,24 0,20 8,44 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó 
370 15 318011121150 Nguyễn Thị Kim Thoa 12SLS 8,43   8,43 Giỏi 80 Tốt Giỏi  
371 16 318011131115 Lê Thị Thu Hiền 13SLS 8,78 0,20 8,98 Giỏi 88 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
372 17 318011131147 Phạm Trọng Thọ 13SLS 8,07 0,60 8,67 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi BT; GK
373 18 318011131101 Nguyễn Duy Ánh 13SLS 8,16 0,30 8,46 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
374 19 318011131107 Xiêng Thị Đan 13SLS 8,44   8,44 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
375 20 318011131157 Lương Thị 13SLS 8,42   8,42 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
376 21 318011131143 Mai Thị Kim Tâm 13SLS 8,33   8,33 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
377 22  318022101108 Phạm Thị Lấm 10CVNH 8,86 0,30 9,16 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
378 23  318022101112 Lê Thị Diệu Mi 10CVNH 8,68 0,30 8,98 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
379 24  318022101135 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 10CVNH 8,47 0,50 8,97 Giỏi 100 X.Sắc Giỏi PBT, GK
380 25  318022101129 Phùng Thị Thủy 10CVNH 8,56 0,20 8,76 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
381 26 318022111128 Lê Văn Thiện Hải 11CVNH 8,15 0,60 8,75 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng; GK
382 27 318022111112 Nguyễn Thị Phượng 11CVNH 8,45   8,45 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi  
383 28 318022111115 Tô Thị Xuân Quỳnh 11CVNH 7,81 0,60 8,41 Giỏi 95 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ GK
384 29 318022121151 Trần Thị Kiều Trang 12CVNH 8,01 0,60 8,61 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; GK
385 30 318022121103 Dương Thị Bích Diễm 12CVNH 7,93   7,93 Khá 85 Tốt Khá  
386 31 318022121140 Nguyễn Thị Thu 12CVNH 7,81   7,81 Khá 85 Tốt Khá  
387 32 318022121130 Lê Ái Quốc 12CVNH 7,20 0,60 7,80 Khá 92 X.Sắc Khá Lớp trưởng; GK
388 33 318022121146 Bùi Thị Tiền 12CVNH 7,75   7,75 Khá 85 Tốt Khá  
389 34 318022131150 Vi Văn Thắng 13CVNH 7,37 0,20 7,57 Khá 93 X.Sắc Khá Phó bí thư CĐ
390 35 318022131101 Nguyễn Thị Thu An 13CVNH 7,50   7,50 Khá 83 Tốt Khá  
391 36 318022131133 Nguyễn Thị Thanh Nga 13CVNH 7,47   7,47 Khá 84 Tốt Khá  
392 37 318022131105 Nguyễn Thị Hoàng Giang 13CVNH 7,25 0,20 7,45 Khá 93 X.Sắc Khá Lớp phó
393 38 318022131163 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13CVNH 7,42   7,42 Khá 81 Tốt Khá  
394 39 318022131161 Lý Thị Thủy Tiên 13CVNH 7,22   7,22 Khá 84 Tốt Khá  
395 40 318022131143 Huỳnh Lê Quang Phúc 13CVNH 7,18   7,18 Khá 82 Tốt Khá  
396 41 318033121123 Phạm Thị Huỳnh Trang 12LCVNH 8,54 0,20 8,74 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
397 42 318033121107 Nguyễn Thị Thu 12LCVNH 8,27 0,30 8,57 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
      KHOA ĐỊA LÝ                  
398 1  319011101148 Phạm Thị Bích Thảo 10SDL 8,87 0,30 9,17 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ
399 2  319011101112 Võ Thị Giang 10SDL 8,73   8,73 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
400 3  319011101109 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 10SDL 8,41 0,30 8,71 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
401 4  319011101111 Trần Thị Giang 10SDL 8,71   8,71 Giỏi 89 Tốt Giỏi  
402 5  319011101134 Nguyễn Thị 10SDL 8,71   8,71 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
403 6 319011111135 Đinh Tấn Ninh 11SDL 8,70 0,30 9,00 X.Sắc 92 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
404 7 319011111159 Phạm Thị Ái Vân 11SDL 8,81   8,81 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
405 8 319011111124 Lê Thị Lành 11SDL 8,51 0,20 8,71 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
406 9 319011111110 Lê Đại Dương 11SDL 8,39 0,30 8,69 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
407 10 319011111153 Bùi Thị Tiến 11SDL 8,59   8,59 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
408 11 319011121139 Nguyễn Thị Thanh Sương 12SDL 8,98 0,20 9,18 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
409 12 319011121156 Võ Thị Việt Trinh 12SDL 8,55   8,55 Giỏi 87 Tốt Giỏi  
410 13 319011121158 Dương Thị Tuyền 12SDL 8,41   8,41 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
411 14 319011121125 Phạm Thị Nga 12SDL 8,37   8,37 Giỏi 86 Tốt Giỏi  
412 15 319011121120 Võ Thị 12SDL 7,62   7,62 Khá 83 Tốt Khá  
413 16 319011121116 Trần Thị Thu Hòa 12SDL 7,59   7,59 Khá 83 Tốt Khá  
414 17 319011131107 Phạm Thị Thanh Dung 13SDL 8,24 0,20 8,44 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
415 18 319011131127 Nguyễn Hải My 13SDL 7,91 0,30 8,21 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
416 19 319011131105 Nguyễn Công Bình 13SDL 7,54 0,20 7,74 Khá 85 Tốt Khá Phó bí thư CĐ
417 20 319011131161 Lương Anh Vĩnh 13SDL 7,48   7,48 Khá 87 Tốt Khá  
418 21 319011131109 Lê Thị Hồng Hạnh 13SDL 7,13 0,30 7,43 Khá 87 Tốt Khá Bí thư CĐ
419 22 319011131152 Nguyễn Thị Yến Trâm 13SDL 7,25   7,25 Khá 82 Tốt Khá  
420 23  319022101102 Phạm Hoàng Anh 10CDL 8,60 0,30 8,90 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi UVBCHĐT
421 24  319022101104 Trương Văn Dàng 10CDL 8,29 0,30 8,59 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
422 25 319022101132 Lê Thị Hạnh 10CDL 8,51   8,51 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
423 26  319022101108 Hòa Thị Diễm Hằng 10CDL 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
424 27  319022101112 Nguyễn Thị Thu Hiền 10CDL 8,14 0,30 8,44 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
425 28 319022111138 Trần Thị Huyền Trang 11CDL 8,09 0,20 8,29 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
426 29 319022111124 Lý Sỹ Bình 11CDL 7,93 0,30 8,23 Giỏi 87 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
427 30 319022111113 Nguyễn Phạm Trúc Phương 11CDL 8,02 0,20 8,22 Giỏi 89 Tốt Giỏi Phó bí thư CĐ
428 31 319032121137 Nguyễn Thị Hồng Quyên 12CDMT 8,41   8,41 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
429 32 319032121114 Lê Thị Hằng 12CDMT 8,04 0,20 8,24 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
430 33 319032121119 Trần Văn Hùng 12CDMT 7,87 0,30 8,17 Giỏi 89 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
431 34 319032121123 Nguyễn Thị Diễm Hương 12CDMT 8,10   8,10 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
432 35 319032121121 Phan Thị Thu Hưng 12CDMT 8,07   8,07 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
433 36 319032131172 Hoàng Thị Cẩm Nhung 13CDMT 8,08   8,08 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
434 37 319032131155 Trương Thị Thu Hằng 13CDMT 7,47   7,47 Khá 85 Tốt Khá  
435 38 319032131187 Võ Đình Tuấn 13CDMT 7,47   7,47 Khá 85 Tốt Khá  
436 39 319032131163 Ngô Vũ Linh 13CDMT 7,46   7,46 Khá 83 Tốt Khá  
437 40 319032131104 Cường 13CDMT 7,14 0,30 7,44 Khá 85 Tốt Khá Bí thư CĐ
438 41 319032131116 Nguyễn Thị Hương Hiền 13CDMT 7,44   7,44 Khá 81 Tốt Khá  
439 42 319032131130 Phan Hữu Phước Quyền 13CDMT 7,11 0,30 7,41 Khá 87 Tốt Khá Lớp trưởng
440 43 319032131176 Lê Thị Phước Thảo 13CDMT 7,35   7,35 Khá 87 Tốt Khá  
441 44 319043121116 Ngô Thị Thu Phương 12CDDL 9,05 0,20 9,25 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
442 45 319043121112 Phạm Thị Hồng Liên 12CDDL 7,69 0,20 7,89 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
443 46 319043131119 Nguyễn Thị Hương 13CDDL 8,43   8,43 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
444 47 319043131145 Ngô Thanh Tuấn 13CDDL 7,89 0,30 8,19 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp trưởng
445 48 319043131136 Lưu Thị Thanh Tâm 13CDDL 8,04   8,04 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
446 49 319043131144 Lê Hữu Tình 13CDDL 8,03   8,03 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
      KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ                  
447 1  316011101120 Trần Dương Vi Thảo 10SGC 8,88 0,30 9,18 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
448 2  316011101104 Nguyễn Thị Thuý Di 10SGC 8,82 0,20 9,02 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Phó bí thư CĐ
449 3  316011101102 Phan Thị Cam 10SGC 8,72 0,20 8,92 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
450 4 316011121106 Trần Thị Điểm 12SGC 8,17   8,17 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
451 5 316011121123 Nguyễn Thị Kim Như 12SGC 7,98   7,98 Khá 88 Tốt Khá  
452 6 316011121120 Lê Thị Thanh Ngân 12SGC 7,90   7,90 Khá 88 Tốt Khá  
453 7 316011121142 Võ Thị Thu Uyên 12SGC 7,38 0,30 7,68 Khá 91 X.Sắc Khá Bí thư CĐ
454 8 316011131116 Trần Thị Thu Kha 13SGC 7,95   7,95 Khá 79 Khá Khá  
455 9 316011131124 Vương Thị Ánh Minh 13SGC 7,89   7,89 Khá 85 Tốt Khá  
456 10 316011131121 Phạm Thị Trà Linh 13SGC 7,76   7,76 Khá 89 Tốt Khá  
457 11 316011131123 Trần Thanh Ly 13SGC 7,68   7,68 Khá 83 Tốt Khá  
458 12  316022101146 Nguyễn Văn Vinh 10STQ 9,09 0,30 9,39 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
459 13  316022101134 Nguyễn Duy Thông 10STQ 8,77 0,50 9,27 X.Sắc 94 X.Sắc X.Sắc Bí thư CĐ; GK
460 14  316022101112 Đinh Thị Diễm Hậu 10STQ 8,82 0,30 9,12 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Giấy khen
461 15  316022101136 Trần Thị Tiến 10STQ 8,80 0,20 9,00 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
      KHOA GD TIỂU HỌC-MN                  
462 1  321011101133 Phạm Thị Thanh Nhung 10STH1 8,89 0,30 9,19 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
463 2  321011101102 Đặng Thị Hoàng Anh 10STH1 8,88 0,20 9,08 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
464 3  321012101143 Nguyễn Thị ái Thiện 10STH2 8,42 0,30 8,72 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
465 4  321011101148 Nguyễn Thị Bích Trâm 10STH1 8,64   8,64 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
466 5  321012101148 Nguyễn Hàn Uyên 10STH2 8,61   8,61 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
467 6  321011101103 Trần Thị Cảnh 10STH1 8,57   8,57 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
468 7  321011101123 Trương Thị Thùy Liên 10STH1 8,36 0,20 8,56 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp phó
469 8  321012101129 Đào Diệu Ngọc 10STH2 8,36 0,20 8,56 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
470 9  321012101102 Lê Thị Anh 10STH2 8,46   8,46 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
471 10 321012111110 Nguyễn Thị Thúy Diệu 11STH2 8,31   8,31 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
472 11 321012111154 Trần Thị Thương 11STH2 8,27   8,27 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
473 12 321012111130 Nguyễn Thị Lộc 11STH2 8,25   8,25 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
474 13 321012111144 Nguyễn Lê Thị Ngọc Phương 11STH2 8,07   8,07 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
475 14 321012111146 Nguyễn Thị Sương 11STH2 8,06   8,06 Giỏi 81 Tốt Giỏi  
476 15 321012111160 Bùi Thảo Uyên 11STH2 7,82 0,20 8,02 Giỏi 81 Tốt Giỏi Lớp phó
477 16 321011111148 Diệp Thị Thảo 11STH1 8,05   8,05 Giỏi 76 Khá Khá  
478 17 321012111133 Nguyễn Thị Hằng Min 11STH2 7,96   7,96 Khá 83 Tốt Khá  
479 18 321012111151 Ma Thị Thu Thảo 11STH2 7,65 0,30 7,95 Khá 85 Tốt Khá Bí thư CĐ
480 19 321011111133 Lê Trương Quỳnh Nhi 11STH1 7,93   7,93 Khá 76 Khá Khá  
481 20 321011111120 Đào Thị Thanh Hoa 11STH1 7,93   7,93 Khá 73 Khá Khá  
482 21 321011121152 Nguyễn Thị Thu Thảo 12STH1 8,10 0,30 8,40 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp trưởng
483 22 321011121147 Nguyễn Thị Quỳnh 12STH1 8,18 0,20 8,38 Giỏi 89 Tốt Giỏi Lớp phó
484 23 321011121143 Trương Hồng Phúc 12STH1 8,35   8,35 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
485 24 321012121122 Trần Thị Ngọc Hiệp 12STH2 8,21   8,21 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
486 25 321011121149 Đỗ Thị Minh Tâm 12STH1 8,20   8,20 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
487 26 321012121142 Trịnh Thị Ý Nhi 12STH2 8,09   8,09 Giỏi 81 Tốt Giỏi  
488 27 321012121113 Lê Thuỳ Dung 12STH2 8,00   8,00 Giỏi 79 Khá Khá  
489 28 321011121128 Trần Thị Thùy Linh 12STH1 7,95   7,95 Khá 81 Tốt Khá  
490 29 321012121130 Trần Thị Ngọc Linh 12STH2 7,92   7,92 Khá 81 Tốt Khá  
491 30 321011121162 Nguyễn Thị Đoan Trang 12STH1 7,70 0,20 7,90 Khá 89 Tốt Khá Lớp phó
492 31 321011121148 Nguyễn Thị My Sa 12STH1 7,88   7,88 Khá 82 Tốt Khá  
493 32 321011121150 Nguyễn Trần Thanh Thanh 12STH1 7,87   7,87 Khá 83 Tốt Khá  
494 33 321012131131 Phạm Thị Lan Nhi 13STH2 8,50 0,20 8,70 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
495 34 321012131132 Trần Ngọc Yến Nhi 13STH2 8,52   8,52 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
496 35 321011131137 Đỗ Thị Huyền Phương 13STH1 8,14 0,30 8,44 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
497 36 321012131134 Nguyễn Lan Phương 13STH2 8,14 0,30 8,44 Giỏi 85 Tốt Giỏi Lớp trưởng
498 37 321012131118 Vũ Thị Khánh Hội 13STH2 8,43   8,43 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
499 38 321012131149 Phạm Thoại Uyên 13STH2 8,23 0,20 8,43 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
500 39 321012131128 Hà Khánh Ngọc 13STH2 8,34   8,34 Giỏi 82 Tốt Giỏi  
501 40 321011131117 Phạm Hải Đăng Hiếu 13STH1 8,33   8,33 Giỏi 84 Tốt Giỏi  
502 41 321012131150 Nguyễn Trương Tường Vy 13STH2 8,32   8,32 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
503 42  321023101134 Lâm Thị Hoàng Quyên 10SMN1 8,83 0,20 9,03 X.Sắc 90 X.Sắc X.Sắc Lớp phó
504 43  321023101114 Đỗ Thị ánh Hường 10SMN1 8,71 0,30 9,01 X.Sắc 96 X.Sắc X.Sắc Lớp trưởng
505 44  321024101139 Nguyễn Thị Thư 10SMN2 8,73 0,20 8,93 Giỏi 94 X.Sắc Giỏi Lớp phó
506 45  321024101104 Võ Thị 10SMN2 8,59 0,30 8,89 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
507 46  321024101129 Nguyễn Thị Minh Phương 10SMN2 8,69 0,20 8,89 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
508 47  321024101127 Thới Thị Non 10SMN2 8,49 0,30 8,79 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
509 48  321023101143 Nguyễn Thị Thu Thùy 10SMN1 8,16 0,60 8,76 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ; GK
510 49  321023101129 Nguyễn Thị Nguyên 10SMN1 8,38 0,20 8,58 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
511 50  321024101123 Nguyễn Thị Kim Ngọc 10SMN2 8,54   8,54 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi  
512 51 321024111122 Nguyễn Thị Lan 11SMN2 8,62 0,20 8,82 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp phó
513 52 321024111112 Trương Thị Hào 11SMN2 8,61   8,61 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
514 53 321023111130 Phạm Thị Nguyệt 11SMN1 8,50   8,50 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
515 54 321023111133 Nguyễn Thị Ly Phương 11SMN1 8,20 0,30 8,50 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
516 55 321024111108 Trần Nguyễn Thị Mộng 11SMN2 8,35   8,35 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
517 56 321023111114 Phạm Thị Hiệp 11SMN1 8,28   8,28 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
518 57 321023111137 Lê Thị Trúc Quỳnh 11SMN1 8,26   8,26 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
519 58 321024111134 Trần Thị Phượng 11SMN2 8,26   8,26 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
520 59 321023111101 Nguyễn Thị Mỹ Ái 11SMN1 7,93 0,30 8,23 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
521 60 321023111116 Nguyễn Thị Thu Hoài 11SMN1 8,23   8,23 Giỏi 93 X.Sắc Giỏi  
522 61 321023121143 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12SMN1 8,24 0,30 8,54 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
523 62 321024121143 Hồ Đắc Hạnh Nhân 12SMN2 8,05 0,30 8,35 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp trưởng
524 63 321024121169 Nguyễn Thị 12SMN2 7,96 0,20 8,16 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó
525 64 321023121156 Nguyễn Thị Thương 12SMN1 7,87 0,20 8,07 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
526 65 321023121128 Phạm Thị Thanh Liêm 12SMN1 8,05   8,05 Giỏi 83 Tốt Giỏi  
527 66 321023121147 Đoàn Thị Thanh Phượng 12SMN1 7,93   7,93 Khá 85 Tốt Khá  
528 67 321023121118 Chu Thị Hậu 12SMN1 7,83   7,83 Khá 85 Tốt Khá  
529 68 321023121133 Nguyễn Thị Ly Ly 12SMN1 7,68   7,68 Khá 84 Tốt Khá  
530 69 321023121144 Nguyễn Thị Nhung 12SMN1 7,34 0,30 7,64 Khá 87 Tốt Khá Bí thư CĐ
531 70 321023121137 Phạm Thị Nga 12SMN1 7,59   7,59 Khá 85 Tốt Khá  
532 71 321023121162 Lê Thị Trí 12SMN1 7,52   7,52 Khá 84 Tốt Khá  
533 72 321023121165 Đoàn Thị Vân 12SMN1 7,40   7,40 Khá 85 Tốt Khá  
534 73 321024131156 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13SMN2 8,04 0,20 8,24 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
535 74 321024131148 Phạm Thị Thư 13SMN2 8,00   8,00 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
536 75 321023131116 Lường Thị Hạnh 13SMN1 7,96   7,96 Khá 85 Tốt Khá  
537 76 321023131163 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 13SMN1 7,85   7,85 Khá 85 Tốt Khá  
538 77 321023131168 Trần Thị Như Ý 13SMN1 7,85   7,85 Khá 84 Tốt Khá  
539 78 321024131141 Lê Hồng Thắm 13SMN2 7,82   7,82 Khá 88 Tốt Khá  
540 79 321023131129 Nguyễn Thị 13SMN1 7,66   7,66 Khá 85 Tốt Khá  
541 80 321024131153 Nguyễn Thị Thiệu Tiên 13SMN2 7,65   7,65 Khá 85 Tốt Khá  
542 81 321023131155 Đoàn Thanh Thúy 13SMN1 7,63   7,63 Khá 84 Tốt Khá  
543 82 321023131104 Phạm Thị Thảo Chinh 13SMN1 7,59   7,59 Khá 84 Tốt Khá  
544 83 321023131161 Nguyễn Dạ Trúc 13SMN1 7,56   7,56 Khá 89 Tốt Khá  
545 84 321023131132 Thái Thị Ngân 13SMN1 7,25 0,30 7,55 Khá 85 Tốt Khá Lớp trưởng
      KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC                  
546 1 320021101132 Lý Thị Thảo 10CTL 8,66 0,30 8,96 Giỏi 92 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
547 2 320021101128 Phan Thị Khánh Ly 10CTL 8,72 0,20 8,92 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp phó
548 3  320021101116 Hồ Thanh Thủy 10CTL 8,54 0,30 8,84 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi Lớp trưởng
549 4 320021111113 Đặng Thị Bích Ngọc 11CTL 8,47 0,30 8,77 Giỏi 98 X.Sắc Giỏi Bí thư CĐ
550 5 320021111123 Nguyễn Thị Vi 11CTL 8,26 0,30 8,56 Giỏi 96 X.Sắc Giỏi Bí thư LC
551 6 320021121110 Nguyễn Thị Hồng 12CTL 7,88 0,20 8,08 Giỏi 91 X.Sắc Giỏi Lớp phó
552 7 320021121132 Nguyễn Thị Yến 12CTL 7,96   7,96 Khá 84 Tốt Khá  
553 8 320021121119 Đặng Thị Tâm 12CTL 7,88   7,88 Khá 90 X.Sắc Khá  
554 9 320021131165 Đặng Thị Huyền Trang 13CTL 8,38   8,38 Giỏi 88 Tốt Giỏi  
555 10 320021131140 Trương Xuân Nguyên 13CTL 8,18   8,18 Giỏi 90 X.Sắc Giỏi  
556 11 320021131102 Hoàng Thị Bình 13CTL 8,04   8,04 Giỏi 79 Khá Khá  
557 12 320021131136 Trương Xuân Ngọc 13CTL 7,96   7,96 Khá 88 Tốt Khá  
558 13 320021131169 Trần Thanh Thúy Vân 13CTL 7,86   7,86 Khá 88 Tốt Khá  
559 14 320021131162 Nguyễn Thị Bảo Trâm 13CTL 7,82   7,82 Khá 88 Tốt Khá  
560 15 320021131105 Huỳnh Thị Duyên 13CTL 7,61 0,20 7,81 Khá 87 Tốt Khá Lớp phó
561 16 320032121118 Trần Đại Phước 12CTXH 8,05 0,20 8,25 Giỏi 88 Tốt Giỏi Lớp phó
562 17 320032121104 Phạm Thị Cẩm Giang 12CTXH 7,78 0,20 7,98 Khá 88 Tốt Khá Phó bí thư CĐ
563 18 320032121128 Nguyễn Thị Minh Trang 12CTXH 7,59 0,20 7,79 Khá 88 Tốt Khá Lớp phó
564 19 320032131128 Huỳnh Thị Lợi 13CTXH 8,60   8,60 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
565 20 320032131109 Nguyễn Thị Hải 13CTXH 8,27   8,27 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
566 21 320032131144 Lâm Thị Thanh San 13CTXH 8,24   8,24 Giỏi 85 Tốt Giỏi  
567 22 320032131142 Phạm Phú Qúi 13CTXH 7,91 0,30 8,21 Giỏi 87 Tốt Giỏi Bí thư CĐ
568 23 320032131146 Lê Thị Hồng Sương 13CTXH 7,89 0,20 8,09 Giỏi 87 Tốt Giỏi Lớp phó


Tải thông báo tại đây

Tải file danh sách tại đây
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 578
  • Tháng hiện tại: 33717
  • Tổng lượt truy cập: 1624559