Quang cao giua trang

Kế hoạch, Nội dung, Lịch học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2014 - 2015 (Áp dụng cho khóa tuyển sinh 2014)

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/08/2014 16:30 - Người đăng bài viết: Đặng Văn Kiểu
Tuần sinh hoạt công dân HSSV khóa 2014

Tuần sinh hoạt công dân HSSV khóa 2014

Thực hiện Công văn số 4015/BGĐT-CTHSSV ngày 31/07/2014 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn số 4707/ĐHĐN-HSSV ngày 12/08/2014 của ĐHĐN về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2014-2015, nay Nhà trường thông báo dự kiến kế hoạch, nội dung và lịch hoạc đợt 1, áp dụng cho khóa tuyển sinh 2014 như sau....
                   ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                                                                      CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                                                                                          ĐỘC LẬP  TỰ DO  HẠNH PHÚC
                     Số:  394 /CV-CTSV                                                                                             Đà Nẵng, ngày  25  tháng  8 năm 2014
 
KẾ HOẠCH, NỘI DUNG, LỊCH HỌC TẬP
(TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HS-SV NĂM HỌC 2014 -2015 (ÁP DỤNG CHO KHÓA TUYỂN SINH 2014))
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Trường
Thực hiện Công văn số 4015/BGĐT – CTHSSV ngày 31/7/2014 của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 4707 /ĐHĐN – HSSV ngày 12 /8/2014 của ĐHĐN về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân –HSSV” năm học 2014-2015, nay Nhà trường thông báo dự kiến kế hoạch, nội dung và lịch học đợt 1, áp dụng cho khóa tuyển sinh 2014 như sau:
1-Phân lớp học: Lớp SP.1: Gồm các ngành Sư phạm: Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.(500 SV)    
    Lớp SP.2: Gồm các ngành Sư phạm:  Giáo dục Chính trị, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, . (230SV)
Lớp CN.1: Gồm các ngành Cử nhân Toán Ứng dụng, CNTT, Vật lý, Hóa PT-MT, Hóa Dược, QL Môi trường, Quản lý TN-MT,        Công nghệ sinh học, Văn học, Báo chí, Văn hóa học, Địa lý TNMT. (600 SV)
Lớp CN.2: Gồm các ngành Cử nhân: Tâm lý học, Công tác XH. Địa lý du lịch, Việt Nam học, Sử (230 SV)
2. Lịch học và Nội dung:
 
Lớp Ngày Giờ Nội dung Giảng viên Địa điểm
 
 
SP.1
 
 
SP.2
 
 
 
Sáng  ngày 03.09.2014
 
7h00 – 8h 30
 
 
 
8h30 – 10h00
 
 
10h00 – 11h30
Nội dung 1:
1a. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.Một số nội dung về giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc.  (2 tiết)
1b: Giới thiệu các nội dung liên quan đến người học trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sữa đổi năm 2009, Luật Giáo dục Đại học 2012, Chiến lược phát triển GD 2011- 2020 (2 tiết)
1c. Công tác thư viện ( 2 tiết)
 
 
Mời Ông Cao Đức Dũng
 
 
  Khoa TLGD
 
 
Tổ Thư viện
 
Lớp SP.1 học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5
 
Lớp SP.2 học tại Hội trường tầng 3- Nhà A
 
 
SP.1
 
 
 
SP.2
 
 
 
Sáng  ngày 04.09.2014
 
7h00 – 9h00
 
 
9h00 – 10h30
 
10h30 – 11h30
 
Nội dung 2:
2a. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. (3 tiết)
2b. Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Chủ quyền biển, đảo và Chiến lược biển đảo của Việt Nam. Hình thức và phương pháp đấu tranh giử vững chủ quyền biển đảo của Việt Nam (2 tiết)
2b. Tư vấn về công tác bảo hiểm y tế (1 tiết)
 
    BGH
 
 
    Mời BCV
 
 
Mời BHYT
 
Lớp SP.1 học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5
 
Lớp SP.2 học tại Hội trường tầng 3- Nhà A
 
 
 
 
SP.1
 
 
SP.2
 
 
 
Sáng  ngày 05.09.2014
 
7h00 – 8h30
 
 
 
8h30 – 10h30
 
10h30 – 11h30
Nội dung 3:
3a. Giới thiệu truyền thống, hoạt động nổi bật, các nguồn lực của Nhà trường. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015. Quy định về văn hóa học đường, văn hóa văn minh đô thị. Nội quy sử dụng trang thiết bị học tập và sinh hoạt. (2 tiết)
3b: Ngành nghề đào tạo. Quy chế đào tạo tín chỉ. Phương thức học tập ở trường Đại học. Giới thiệu phần mềm đào tạo, đăng ký tín chỉ  (3 tiết)
3c. Công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú. Thủ tục đăng ký tạm trú. (1 tiết)
 
 P. HCTH
 
 
 
P. Đào tạo
 
Công an Phường
 
Lớp SP.1 học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5
 
Lớp SP.2 học tại Hội trường tầng 3- Nhà A
 
 
 
 
SP.1
 
 
SP.2
 
 
 
 
 
Sáng  ngày 06.09.2014
 
7h00 – 9h15
 
 
 
 
 
 
9h15 – 11h30
 
 
Nội dung 4:
4a. Quy chế Công tác sinh viên, các chế độ chính sách cho sinh viên. Quy chế nội, ngoại trú. Chính sách tín dụng cho sinh viên. Công tác GVCN với vai trò quản lý và tư vấn học tập. Công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Công tác y tế: Khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường, ý nghĩa và trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện. Giới thiệu phần mềm QLSV (3 tiết)
4b. Giáo dục pháp luật: Phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực không lành mạnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương và trong trường học. Giáo dục an toàn giao thông. (3 tiết)
 
P. CTSV
 
 
 
 
 
 
Công an Quận
 
 
 
Lớp SP.1 học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5
 
Lớp SP.2 học tại Hội trường tầng 3- Nhà A
 
SP.1
 
SP.2
 
 
Sáng  ngày 07.09.2014
 
7h00 – 9h00
 
 
9h00 – 11h00
Nội dung 5:
5a. Cơ cấu, tổ chức của Đoàn TN, Hội sinh viên. Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2013-2014. Chương trình hiến máu nhân đạo. Giao lưu sinh viên các khóa. (3 tiết)
5b: Thảo luận, phát động thi đua, viết cam kết, thu hoạch. (3 tiết)
 
Đoàn TN
 
 
P. CTSV
 
Lớp SP.1 học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5
Lớp SP.2 học tại Hội trường tầng 3- Nhà A
      Nội dung 6:
 Giới thiệu về Khoa và phổ biến chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành của khoa, giao lưu sinh viên các khóa. (3 tiết).
 Các khoa tự bố trí  thời gian, địa điểm và báo kế hoạch về Phòng Công tác sinh viên.
 
 
BCN các khoa
 
Lớp Ngày Giờ Nội dung Giảng viên Địa điểm
 
 
CN.1
 
 
 
CN.2
 
 
 
Chiều  ngày 03.09.2014
 
13h00 – 14h30
 
 
 
14h30 – 16h00
 
 
16h00 – 17h30
Nội dung 1:
1a. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.Một số nội dung về giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc.  (2 tiết)
1b: Giới thiệu các nội dung liên quan đến người học trong Luật Giáo dục năm 2005 và  Luật Giáo dục sữa đổi năm 2009, Luật Giáo dục Đại học 2012, Chiến lược phát triển GD 2011- 2020 (2 tiết)
1c. Công tác thư viện ( 2 tiết)
 
Mời Ông Cao Đức Dũng
 
 
 
Khoa TLGD
 
  Tổ Thư viện
 
Lớp CN.1 học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5
 
Lớp CN.2 học tại Hội trường tầng 3- Nhà A
 
 
 
CN.1
 
 
 
CN.2
 
 
 
 
Chiều  ngày 04.09.2014
 
13h00 – 15h00
 
 
15h00 – 16h30
 
 
16h30 – 17h30
Nội dung 2:
2a. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. (3 tiết)
2b. Tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Chủ quyền biển, đảo và Chiến lược biển đảo của Việt Nam. Hình thức và phương pháp đấu tranh giử vững chủ quyền biển đảo của Việt Nam (2 tiết)
2b. Tư vấn về công tác bảo hiểm y tế (1 tiết)
 
    BGH
 
 
    Mời BCV
 
 
Mời BHYT
 
Lớp CN.1 học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5
 
Lớp CN.2 học tại Hội trường tầng 3- Nhà A
 
 
CN.1
 
 
\CN.2
 
 
 
Chiều  ngày 05.09.2014
 
13h00 – 14h30
 
 
 
14h30 – 16h30
 
16h30 – 17h30
Nội dung 3:
3a. Giới thiệu truyền thống, hoạt động nổi bật, các nguồn lực của Nhà trường. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015. Quy định về văn hóa học đường, văn hóa văn minh đô thị. Nội quy sử dụng trang thiết bị học tập và sinh hoạt. (2 tiết)
3b: Ngành nghề đào tạo. Quy chế đào tạo tín chỉ. Phương thức học tập ở trường Đại học. Giới thiệu phần mềm đào tạo, đăng ký tín chỉ  (3 tiết)
3c. Công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú. Thủ tục đăng ký tạm trú. (1 tiết)
 
 P. HCTH
 
 
P. Đào tạo
 
Công an Phường
Lớp CN.1 học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5
 
Lớp CN.2 học tại Hội trường tầng 3- Nhà A
 
 
 
CN.1
 
 
CN.2
 
 
 
 
Chiều  ngày 06.09.2014
 
13h00 – 15h15
 
 
 
 
 
 
15h15 – 17h30
 
 
Nội dung 4:
4a. Quy chế Công tác sinh viên, các chế độ chính sách cho sinh viên. Quy chế nội, ngoại trú. Chính sách tín dụng cho sinh viên. Công tác GVCN với vai trò quản lý và tư vấn học tập. Công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Công tác y tế: Khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường, ý nghĩa và trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện. Giới thiệu phần mềm QLSV (3 tiết)
4b. Giáo dục pháp luật: Phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực không lành mạnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương và trong trường học. Giáo dục an toàn giao thông. (3 tiết)
 
P. CTSV
 
 
 
 
 
 
Công an Quận
 
 
Lớp CN.1 học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5
 
Lớp CN.2 học tại Hội trường tầng 3- Nhà A
 
 
CN.1
 
CN.2
 
 
Chiều  ngày 07.09.2014
 
13h00 – 15h30
 
 
15h30 – 17h30
 
Nội dung 5:
5a. Cơ cấu, tổ chức của Đoàn TN, Hội sinh viên. Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2013-2014. Chương trình hiến máu nhân đạo. Giao lưu sinh viên các khóa. (3 tiết)
5b: Thảo luận, phát động thi đua, viết cam kết, thu hoạch. (3 tiết)
 
Đoàn TN
 
 
P. CTSV
 
Lớp CN.1 học tại Hội trường tầng 5- Nhà A5
Lớp CN.2 học tại Hội trường tầng 3- Nhà A
      Nội dung 6:
 Giới thiệu về Khoa và phổ biến chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành của khoa, giao lưu sinh viên các khóa. (3 tiết).
Các khoa tự bố trí  thời gian, địa điểm và báo kế hoạch về Phòng Công tác sinh viên.
 
 
 
BCN các khoa
 
3- Phân công trách nhiệm:
*Phòng Công tác sinh viên: Lập kế hoạch, nội dung và lịch học tập, dự trù kinh phí, mời báo cáo viên, quản lý và đánh giá đợt học tập.
* Phòng HC-TH: Chuẩn bị Hội trường (Bàn ghế, thiết bị, nước uống). Làm băng rôn, Cử báo cáo viên thực hiện các nội dung theo phân công.
* Phòng Đào tạo, Tổ Thư viện, Đoàn TN: Cử báo cáo viên thực hiện các nội dung theo phân công.
* Các Khoa: Thông báo nội dung cho cán bộ, sinh viên khóa TS 2014 biết và thực hiện. Tạm cử Giáo viên chủ nhiệm và Lớp trưởng các lớp để quản lý lớp học trong các buổi theo lịch trên (Gửi danh sách GVCN và LT qua Phòng CTSV) trước ngày 31/8/2014.
* Tổ Tài vụ: Thực hiện việc giải quyết chế độ tài chính theo dự trù đã duyệt.
Lưu ý: Nhà trường cấp giấy chứng nhận cho sinh viên hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV” năm học 2014- 2015. Sinh viên chưa hoàn thành chương trình phải bố trí học bù trong thời gian của năm học theo lịch do nhà trường sắp xếp. Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện năm học.
Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung để bổ sung, góp ý cho đợt học tập của sinh viên đạt kết quả cao nhất.
 
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Ban GH (để báo cáo)
- Các đơn vị trong trường (Để thực hiện)
- Lưu HC-TH, CTSV.
 
 Tải thông báo Tại Đây
 
 
Tác giả bài viết: Phòng CTSV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương,...

Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên vào mail office 365 để nhận thông tin từ Phòng Công tác sinh viên không ?

Thường xuyên.

Thỉnh thoảng.

Ít vào.

Chưa bao giờ.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 27
  • Khách viếng thăm: 26
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 261
  • Tháng hiện tại: 34389
  • Tổng lượt truy cập: 1625231