Quang cao giua trang
Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động, các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của sinh viên. Quản lý sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với sinh viên. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức quản lý, giáo dục và đảm bảo an ninh, trật tự cho sinh viên nội trú và ngoại trú.